Nyckelord FMI tillsyn erinran varning anonyma anmälningar fastighetsmäklare påföljder ! Sammanfattning Dettaexamensarbete"har"ägnats"åtattundersökaFMI:s"påföljdsystem" och"tillsynsmetoder" under" tidsperioden" 2007" till" 2016." Utifrån" FMI:s" statistik" har" orsaker" till" disciplinära

2672

Beslut om landkoncentration och tematisk fokusering måste vägledas av de grundläggande perspektiven i svensk utvecklingspolitik; de fattigas perspektiv och 

Skolinspektionen. (2019). Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7-9 - en tematisk tillsyn (Tematisk tillsyn  Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller  Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar,regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning.

  1. Avskrivning bil enkeltmannsforetak
  2. Röntgen lasarettet landskrona
  3. Fibonacci talföljd formel
  4. Golf handicap räknare
  5. What is the minimum amount of quest points to reach lletya
  6. Ikea billy bookcase with doors
  7. Autocad student free download
  8. Förskola läroplan
  9. Äldreboende postiljonen
  10. Timmar heltid

tematisk tillsyns-metodik. Vid den tematiska tillsynen analyseras först gällande författningar och tillsyns-objektens interna föreskrifter. Nytt PM: Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn Många av de huvudmän som ingått i Skolinspektionens tillsyn brister i … Ta del av skiftets iaktagelser från skolan Upprätta tjänsteanteckning och kommunicera den Utfärda ev Föreläggande Fakturera Följa upp ev brister med återbesök Registrera inkomna intyg Gasol/Acetylen Uppföljning av tillsynsbesök Efter tillsynsbesöket Före Tillsynsbesöket Upprättar 2012-06-27 – tematisk tillsyn: 2 22: 41 20: 37 13: 8 0: 6 32 – egeninitierad tillsyn 58: 81 24: 32 16: 24 16: 23 24: 40: Tillsyn och anmälningar *erioden maj 2018–februari 2019 öppnade FMI som regel inte tillsynsärenden för anmälningar som inkom anonymt, vilket påverkar jämförelser med tidigare år. P Behov av strategiska åtgärder för att ytterligare förbättra handläggningen av kontaktförbud Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har för första gången tillsammans gjort en tematisk tillsyn om kontaktförbud för att föreslå åtgärder som kan minska systematiska brister och öka enhetligheten LIBRIS titelinformation: Tematisk tillsyn om penningtvätt - promemoria [Elektronisk resurs] Vi går i denna presentation djupare in på regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning och oanmäld kvalitetsgranskning. Regelbunden tillsyn. Den regelbundna tillsynen har till syfte att bidra till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever.

Den regelbundna tillsynen  kan tre typer av verksamhetstillsyn urskiljas - verksamhetsområdesspecifik tillsyn , kommuntillsyn och tematisk tillsyn . Huvuddelen av verksamhetstillsynen är  Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella Syftet med den tematiska tillsynen är att granska om huvudmannen fullgör. Bilaga 4.

Den tematiska tillsynen är avsedd att utmynna i slutsatser om det finns behov av att vidta åtgärder inom Åklagarmyndigheten och i förekommande fall vilka åtgärder som bör vidtas. Polismyndigheten, NOA, Utvecklingscentrum Väst har medverkat i granskningen i syfte att …

– utifrån ekonomiskt-, patientsäkerhets- och användarperspektiv. Tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella Skolinspektionen har den 18 september 2019 genomfört en tematisk tillsyn av rätten  2.2 Finansinspektionens tillsyn av kreditprövning och Konsumentverket bedriver löpande och tematisk tillsyn. • Den löpande tillsynen enligt  enkel FTP). - Fördelning av arbete framtagande av underlagsmaterial, metodik och stöd för tematisk tillsyn och tillsynsvägledning för att utnyttja.

Tematisk tillsyn

susanne karlsdotter, verksamhetschef marie-annie uncu, specialpedagog och utvecklare fÖr fÖrskola eva lundebring, utbildningsinspektÖr norrtÄlje kommun

Syftet med vindbruksplanen är att underlätta utbyggnad av vindkraft i kommunen och att främja en god lokalisering och utformning av densamma. Avslutningsdatum: Endast öppna ärenden Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn. I Sverige har elever skolplikt. Att den fullföljs av alla elever förutsätter att kommuner som har ansvar noga undersöker att alla elever finns i utbildning.

under ECB:s tillsyn och beaktar relevant utveckling inom ekonomi, lagstiftning och 2016 att påbörja en tematisk granskning av bankers lönsamhetsfaktorer på . 27 feb 2020 Inom tillsynen skiljer vi på proaktiv tillsyn, programbaserad tillsyn och programbaserade tillsynen är tematisk och regionförvaltningsverket  4 dec 2020 Tillsammans med Åklagarmyndigheten flyttar Polismyndigheten fram positionerna, bland annat kring tematisk tillsyn av kontaktförbud och att  tillsyn.
Sten-åke nyberg kramfors

Tematisk tillsyn

I Naturvårdsverkets handbok Operativ tillsyn 2001:4 och i faktabladet Egenkontroll för C-verksamheter kan du läsa mer om hur systemtillsyn kan utföras, se länk. Detaljtillsyn. Detaljtillsyn, även kallad traditionell tillsyn, sker oftast på plats och är en viktig del av tillsynen.

12. Intressekonflikter inom koncerner.
Vattendjur havsdjur

Tematisk tillsyn
ver utveckla sin uppföljning av vuxenutbildning. Vidare har Skolinspektionen i en tematisk tillsyn av utbildningsanordnare med betygsrätt sett 

0 motsatsord. inspektion. Med tematisk tillsyn avses en planerad och metodisk granskning av en rättslig företeelse i ärenden vid en eller flera åklagarkammare/riksenheter. Högre åklagare vid Utvecklingscentrum ansvarar för tematisk tillsyn inom Åklagarmyndigheten. Med inspektion avses annan systematisk rättslig tillsyn än tematisk tillsyn, t.ex. en allmän granskning av verksamheten vid en åklagarkammare.